dijous, 11 d’octubre de 2012

Vintè-quart

Fi de l'estiu.
Final del verano.
End of the summer.

Hui hem recollit la caravana i tots els trastos i hem dit adéu fins l'any que ve a Benicàssim. Caps de setmana de Setembre amb la família, de dinarots, tertúlies i banys frescos. Relax, migdiades en l'hamaca, passejos per la platja, paelles, risottos, amanides, gelats, granissats, sal en la pell morena.
En Setembre comencen a arribar moltes parelles d'estrangers jubilats del centre-nord d'Europa que passen tot l'hivern viatjant per la costa Est de la Península amb les seues caravanes. Una d'aquestes parelles, anglesos, s'ha parat a preguntar-me sobre el temps perquè demà eixien cap a Múrcia i les pluges dels últims dies han destrossat les carreteres. Quan estàvem acomiadant-nos, la dona m'ha dit que se'n recordava de mi. Que portaven venint al camping des de fa 10 anys. Que ha vist com he canviat i m'he fet major.
M'ha semblat molt entranyable, molt bonic pensar que sense nosaltres saber-ho potser hi ha moltíssima gent que ens ha vist, ens ha observat o simplement ha convivit amb nosaltres durant anys sense que ens n'adonarem.

 Hoy hemos recogido la caravana y todos los trastos y hemos dicho adiós hasta el año que viene a Benicàssim. Fines de semana de septiembre con la familia, de comilonas, tertulias y baños frescos. Relax, siestas en la hamaca, paseos por la playa, paellas, risottos, ensaladas, helados, granizados, sal en la piel morena.
En septiembre comienzan a llegar muchas parejas de extranjeros jubilados del centro-Norte de Europa que pasan todo el invierno viajando por la costa este de la Península con sus caravanas. Una de estas parejas, ingleses, se ha parado a preguntarme sobre el tiempo porque mañana salían hacia Murcia y las lluvias de estos días han destrozado las carreteras. Cuando estábamos despidiéndonos, la mujer me ha dicho que se acordaba de mí. Que llevaban viniendo al camping desde hace diez años. Que ha visto cómo he cambiado y me he hecho mayor.
Me ha parecido muy entrañable, muy bonito pensar que sin que nosotros lo sepamos probablemente hay muchísima gente que nos ha visto, observado o simplemente ha convivido con nosotros durante años sin que nos diésemos cuenta.

Today we picked up the caravan and all the stuff in the camping and we said goodbye to Benicàssim until next year. Weekends filled with family, huge lunches, gatherings and chilly swims. Relax, naps in the hammock, walks along the beach, paellas, risottos, salads, ice creams, slushies, salt in the sun-tanned skin.
In September many foreign old couples from Northern Europe come to the camping to spend winter months travelling the Iberian Penninsula's East coast. One of these couples, English, stopped me by and asked me about the weather, the day after they were heading to Murcia and they heard the motorway had fallen down to the river because of the violent rain these past days. When we were saying goodbye, the woman told me she remembered me. She told me that she'd been coming to the camping for ten years now, and she had seen me become a woman, she'd seen how I grew up.
I found it pretty moving, beautiful, that without us noticing maybe there's been people seeing how we transformed, how we changed and saw us grow for years. And we didn't even know they were there!
Big kisses for you all.

La meua cosina i la meua germana en les fotos
Mi prima y mi hermana en las fotos
My cousin and sister in the pictures

divendres, 28 de setembre de 2012

Vintè-tercer

Quin estiu! L'he viscut tant que ni tan sols m'he preocupat per documentar-lo. Ha estat un dels més intensos de la meua vida i mereix una llarga explicació detallada. Vindrà prompte.
Mentre espere que arribe...Com esteu? Què es de vosaltres? Encara llig els blocs que segueix però fa temps que no interactuem com és degut. Malgrat tot, us he trobat molt a faltar, i tinc moltes ganes de contar totes les coses que m'han passat. Molts besos, torne perquè sapieu que sóc ací :)
P.D.: Està plovent, per primer cop des de fa 5 mesos!

¡Menudo verano! Lo he vivido tanto que ni siquiera me he preocupado por documentarlo. Ha sido uno de los más intensos de mi vida y merece una llarga explicación detallada. Llegará pronto.
Mientras espero a que llegue...¿Cómo estáis?¿Qué es de vosotr@s? Aún leo los blogs que sigo pero hace tiempo que no interactuamos como es debido. A pesar de todo, os he echado mucho de menos, y tengo muchas ganas de contar todo lo que me ha pasado. Muchos besos, vuelvo para que sepáis que estoy aquí.
P.D.: Está lloviendo, ¡por primera vez en 5 meses!

What a Summer! I lived it so much that I barely worried on documenting it. It's been one of the best ever in my life ad it deserves a looong, well-written explanation. It'll come soon.
Meanwhile... How are you? What about your life? I still read the blogs I follow but it's been a long time since we don't speak the way you all deserve. Despite all, I missed you, and I am willing to tell all the beautiful things that happened to me. Lots of kisses and hugs, I'm back to let you know I'm here :)
P.S.: It's raining, for the first time in 4 months!

dissabte, 30 de juny de 2012

dilluns, 25 de juny de 2012

Vintè-primer

Aquest mes he fet 19 anys. 
Sóc un any més major, acumule noves experiències a mesura que passa el temps.
Coses que he trobat i assimilat...
He trobat nous bons amics a la universitat, he trobat el meu lloc amb ells.
Encara no estic molt segura d'haver escollit la carrera que em fa feliç, però he fet tantes coses noves... que plantejar-me tres anys més aprenent tot açò se'm fa difícil de deixar. He començat a soltar-me.
He reprès o reafirmat el meu compromís amb moltes coses que havia deixat o potser mai havia començat: els juniors, els moviments socials, la música, els amics, la família, el poble, l'art plàstic.
M'he sentit mil voltes decepcionada amb la societat, amb les persones, amb mi mateixa. M'ha costat despertar-me cada dia pensant en les injustícies quotidianes i les inevitables contradiccions humanes.
He disfrutat moltíssim ajudant a créixer a un grup de xiquetes a les que ja estime com si fóren les meues filles, he treballat molt per educar-les en valors i per tal de desenvolupar la seua capacitat crítica. He disfrutat observant-les, a elles, i als xiquets més menuts. He tornat a sentir-me viva amb ells.
He lluitat amb les meues passions, he plorat per l'absència de temps i la pressió, he habut d'establir prioritats entre les coses que faig per tal de disfrutar-les com cal, encara que dolga deixar coses que t'agraden. Intente convèncer-me encara a mi mateixa que tot no es pot fer alhora.
He dormit al calor de la reciprocitat per primera volta, he sentit a prop la pell d'altra persona. Gràcies a ell he après a respectar-me i valorar-me a mi mateixa, independentment dels pensaments dels altres. M'ha fet qüestionar-me la naturalitat de les personalitats, l'utilitat dels somnis i les passions i m'ha ajudat per tal d'iniciar-me en un nou camí. Ara s'ha acabat, però agraïsc haver-me atrevit a llençar-me, perquè baix hi havia algú per recollir-me i acompanyar-me.
He provat de relaxar-me més, he intentat prendre'm les coses més tranquil·lament. Encara em costa un poc perquè m'agrada tenir-ho tot molt controlat per tal que no se m'escape res.
El meu gran problema d'ara endavant és: vull respirar la vida en una sola glopada, però he d'acostumar-me al fet que si ho faig m'ofegue, s'ha de repartir l'aire.
Pense que he crescut, un poquet del tot que encara em falta.

Este mes he hecho 19 años.
Soy un año más mayor, acumulo nuevas experiencias a medida que pasa el tiempo.
Cosas que he encontrado y asimilado...
He encontrado nuevos buenos amigos en la universidad, he encontrado mi sitio con ellos.
Aún no estoy muy segura de haber escogido la carrera que me hace feliz, pero he hecho tantas cosas nuevas...que plantearme tres años más aprendiendo todo esto se me hace difícil de dejar. He empezado a soltarme.
He retomado o reafirmado mi compromiso con muchas cosas que había dejado o puede ser nunca había comenzado: los juniors, los movimientos sociales, la música, los amigos, la familia, el pueblo, el arte plástico.
Me he sentido mil veces decepcionada con la sociedad, con las personas y conmigo misma. Me ha costado despertarme cada día pensando en las injusticias cotidianas y las inevitables contradicciones humanas. 
He disfrutado muchísimo ayudando a crecer a un grupo de niñas a las que ya quiero como si fueran mis hijas, he trabajado mucho para educarlas en valores y para desarrollar su capacidad crítica. He disfrutado observándolas, a ellas y a los niños más pequeños. He vuelto a sentirme viva con ellos.
He luchado con mis pasiones, he llorado por la falta de tiempo y la presión, he tenido que establecer prioridades entre las cosas que hago para disfrutarlas como debo, aunque duela dejar cosas que me gustan. Intento convencerme a mí misma de que todo no se puede hacer a la vez.
He dormido al calor de la reciprocidad por primera vez, he sentido cerca la piel de otro. Gracias a él he aprendido a respetarme y valorarme a mí misma, independientemente de los pensamientos de los demás. Me ha hecho cuestionarme la naturalidad de las personalidades, la utilidad de los sueños y las pasiones y me ha ayudado a iniciarme en un nuevo camino. Ahora se ha acabado, pero agradezco haberme atrevido a lanzarme, porque bajo había alguien para recogerme y acompañarme.
He intentado relajarme más, tomarme las cosas más tranquilamente. Aún me cuesta un poco porque me gusta tener todo muy controlado para que no se me escape nada.
Mi gran problema de ahora en adelante es: quiero respirar la vida en una sola bocanada, pero tengo que acostumbrarme al hecho de si lo hago me ahogo, tengo que distribuir el aire.
Creo que he crecido, un poco de todo lo que todavía me falta.

This month I became a 19-year-old.
I'm a year older, therefore, I accumulate new experiences as time goes by.
Stuff I found and assimilated...
I found new great friends at university, I found my place with them.
I'm not quite sure yet that I chose the right studies for my happiness, but I did so many new things...that I find it hard to quit when I think of three more years learning all this. I began to gain in confidence.
I took up again or reasserted my commitment to many things I'd left or maybe I'd never begun: juniors (sort of girl- boy scouts), social movements, music, friends, family, my hometown, plastic art.
I felt a thousand times disappointed with society, people, and myself. I found it hard to wake up every morning thinking of daily acts of injustice and the unavoidable contradictions of human beings.
I enjoyed so much helping a group of girls grow every week, girls I already love as if they were my children, worked hardly to educate them in values and help them develope their critical capacity. I enjoyed staring at them, and the younger children. I felt alive again with them.
I fought with my passions, I cried because of the lack of time and the pressure, I had to establish priorities among the activities I do in order to enjoy them the way I should, despite it hurts to leave things you enjoy.
I try to convince myself that everything can't be done at one time.
I slept, for the first time, along with the heat of reciprocity, I felt someone else's skin close. Thanks to him I learnt to respect and value myself, regardless of people's thoughts. He made me question the naturality of personalities, the usefulness of dreams and passions and he helped me start wlaking a new path. Now it's over, but I am thankful because I dared to hurl myself and there was someone to pick me and accompany me.
I tried to chill out, take things easy. I still find it difficult because I like to have everything under control so that I don't miss a thing.
My biggest problem right now is: I want to breathe life in a one and only puff, but I have to get used to the fact that if i do it, I suffocate,  I must spread the air.
I think I've grown, a bit of all the growing I still have to experience.Música/Music:  Moonglow - Artie Shaw.

dilluns, 4 de juny de 2012

Vintè


No deixes que acabe el dia sense haver crescut una mica, sense haver estat feliç,
sense haver alimentat els teus somnis.
No et deixes vèncer pel desànim. No deixes que ningú et lleve el
dret d’expressar-te, que és gairebé un deure.
No abandones les ànsies de fer de la teua vida alguna cosa extraordinària ...
No deixes de creure que les paraules i la poesia, sí que poden canviar al
món, perquè, passe el que passe, la nostra essència resta intacta.
Som éssers humans plens de passió, la vida és desert i és oasi.
Ens derroca, ens fa mal, ens converteix en protagonistes de la nostra
pròpia història.
 Encara que el vent bufe en contra, la poderosa obra continua. I tu
hi pots aportar una estrofa ...
No deixes mai de somiar, perquè només en somnis pot ser lliure el
home.
No caigues en el pitjor dels errors: el silenci. La majoria viu en un
silenci espantós. No et resignes, fuig ...
"Jo faig el meu crit per les teulades d'aquest món", diu el poeta;
valora la bellesa de les coses simples, es pot fer poesia sobre les
petites coses.
No traesques les teues creences, tots mereixem ser acceptats.
No podem remar en contra de nosaltres mateixos, això transforma la
vida en un infern.
Gaudeix del pànic que provoca tenir la vida per davant.
Viu intensament, sense mediocritats.
Pensa que en tu està el futur, i assumeix la tasca amb orgull i sense
por.
Aprén dels qui poden ensenyar-te. Les experiències dels qui
 s’alimentaren dels nostres "Poetes Morts", t'ajudaran a caminar per la vida.
La societat d'avui som nosaltres, els "Poetes Vius".
No permetes que la vida et passe a tu, sense que tu la visques ...
                                                                     
Aprovecha el día. 
No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, 
sin haber alimentado tus sueños. 
No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el 
derecho de expresarte, que es casi un deber. 
No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario...  
No dejes de creer que las palabras y la poesía, sí pueden cambiar al 
mundo; porque, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta.  
Somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es oasis. 
Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra 
propia historia.  
Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Y tú 
puedes aportar una estrofa...  
No dejes nunca de soñar, porque sólo en sueños puede ser libre el 
hombre.  
No caigas en el peor de los errores: el silencio. La mayoría vive en un 
silencio espantoso. No te resignes, huye...  
"Yo emito mi alarido por los tejados  de este mundo", dice el poeta;  
valora la belleza de las cosas simples, se puede hacer poesía sobre las 
pequeñas cosas.  
No traiciones tus creencias, todos merecemos ser aceptados. 
No podemos remar en contra de nosotros mismos, eso transforma la 
vida en un infierno.  
Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. 
Vívela intensamente, sin mediocridades.  
Piensa que en ti está el futuro, y asume la tarea con orgullo y sin 
miedo. 
Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se 
alimentaron de nuestros "Poetas Muertos", te ayudarán a caminar por 
la vida. 
La sociedad de hoy somos nosotros, los "Poetas Vivos".  
No permitas que la vida te pase a ti, sin que tú la vivas...  

Do not let the day end without having grown a bit, without being happy,
without having risen your dreams.
Do not let overcome by disappointment.
Do not let anyone you remove the right to express yourself,
which is almost a duty.
Do not forsake the yearning to make your life something special.
Be sure to believe that words and poetry it can change the world.
Whatever happens, our essence is intact.
We are beings full of passion. Life is desert and oasis.
We breakdowns, hurts us, teaches us, makes us protagonists of our own history.

Although the wind blow against the powerful work continues:
You can make a stanza. Never stop dreaming, because in a dream, man is free.

Do not fall into the worst mistakes: the silence.
Most live in a dreadful silence. Do not resign escape.
"Issued by my alaridos roofs of this world," says the poet.

Rate the beauty of the simple things.
You can make beautiful poetry on little things, but we can not row against ourselves. That transforms life into hell.

Enjoy the panic that leads you have life ahead. Vivel intensely, without mediocrity.
Think that you are the future and facing the task with pride and without fear.
Learn from those who can teach you. The experiences of those who preceded us in our "dead poets", help you walk through life.
Today's society is us "poets alive." Do not let life pass you live without that. 
Walt Whitman.
Inspiracions diverses per als últims dies de classe: comença l'enyorat estiu, i promet passar molt més sovint.
Recomane molt activament el documental sobre George Harrison Living in the material world de Martin Scorsese. No sabia res d'ell abans de veure'l, però instantàniament em vaig quedar fascinada per la seua música i la seua personalitat i espiritualitat.

Inspiraciones diversas para los últimos días de clase: empieza el añorado verano y prometo pasarme mucho más por aquí.
Recomiendo muy activamente el documental sobre George Harrison Living in the material world de Martin Scorsese. No sabía nada de él antes de verlo, pero instantáneamente me quedé fascinada por su música y su personalidad y espiritualidad.

Several inspirational stuff for the last days of class: my beloved summer begins, and I promise to write much more often!
I highly recommend the documentary George Harrison: Living in the material world by Martin Scorsese. I dind't know a thing about him before, and when I watched the film I felt fascinated by his music, his personality and his espirituality.

dilluns, 30 d’abril de 2012

Dinovè

Després de quasi un any sense estudiar, no recordava quin gustet dóna seure en la meua taula i llegir, comprendre i escriure. I és en serio!
Después de casi un año sin estudiar, no recordaba el gustito que da sentarme en mi mesa y leer, comprender y escribir. ¡Y es en serio!
After a year without studying, I didn't remember how good it feels to sit on my table and read, understand and write. And I'm completely serious about this!

divendres, 13 d’abril de 2012

Dihuitè

Cinc coses aleatòries sobre mi
Cinco cosas aleatorias sobre mí
Five random facts about me:

1. M'agrada molt viatjar amb tren o qualsevol dels seus derivats, em relaxa, en connecta amb el món i també em desconnecta de vegades. Abans disfrutava fent-ho amb música, però des que el meu iPod no funciona, tracte d'observar millor les coses, sense idealitzar-les. Com que tinc 50 minuts de metro i tramvia des de ma casa a la universitat tots els dies, tinc un temps al dia per a reflexionar i observar. 
"Estar fora de casa, però sentir-se no obstant en casa en totes parts; veure el món, ser el centre del món i romandre ocult al món. L'observador és un príncep que disfruta pertot arreu del seu incògnit." Baudelaire.

Me gusta mucho viajar en tren o cualquiera de sus derivados, me relaja, me conecta con el mundo y también me desconecta a veces. Antes disfrutaba haciéndolo con música, pero desde que mi iPod no funciona trato de observar mejor las cosas, sin idealizarlas. Como tengo 50 minutos de metro y tranvía desde mi casa hasta la universidad todos los días, tengo un tiempo para reflexionar y observar
"Estar fuera de casa, y sentirse, sin
embargo, en casa en todas partes; ver el mundo, ser el centro del mundo y permanecer
oculto al mundo. El observador es un príncipe que disfruta en todas partes de su incógnito."
Baudelaire.

I like travelling by train or any of its derivatives, it relaxes me, it connects me with the world and sometimes disconnects me. I used to enjor my trips with music before, but since my iPod isn't working anymore, I try to observe things better, without idealysing them. As I have 50 minutes of metro and tramway everyday on my way to university, I have some time to reflect and look.
"To be away from home and yet to feel oneself everywhere at home; to see the world, to be at the centre of the world, and yet to remain hidden from the world. The spectator is a prince who everywhere rejoices in his incognito.”Baudelaire.
2. Sóc una amant de la meua cultura, la meua llengua i del poble al qual em sent arrelada. Per això intente preservar algunes de les nostres tradicions. Aquest és l'any en què la gent de la meua generació fem la festa, la gran majoria som amics de tota la vida, i hem jugat junts als carrers. Altres són gent nova. Tots junts hem passat els primers dies de Pasqua replegant murta, enramant-la, treballant ben dur, dormint poc però alhora passant-ho molt bé. Coses que mos pares, mos tios i ties, mes avis i àvies, i mes besavis i besàvies fèren en la seua època. Ma mare i ma iaia m'han cosit un vestit preciós.

 Soy una amante de mi cultura, mi lengua y del pueblo al cual me siento enraizada. Por eso intento preservar nuestras tradiciones. Este es el año en el que la gente de mi generación hace la fiesta del pueblo, la gran mayoría somos amigos de toda la vida y hemos jugado juntos en las calles. Otros son gente nueva. Todos juntos hemos pasado los primeros días de Pascua recogiendo murta (una planta parecida al arrayán, autóctona), enramándola para decorar el arco de madera, trabajando duro, durmiendo poco pero pasándolo muy bien. Cosas que mis padres, tíos y tías, abuelos y bisabuelas hicieron en su época. Mi madre y mi abuela me han cosido un vestido precioso.

I am a culture lover, I love my culture, my language and the town I was raised in and to which I feel rooted. This is the year in which people from my generation arrange part of the village festivities, most of us are friends since we were little children and we played together in the streets. Some others are new people we became friends of as years passed by. All together we spent the first week of Easter holidays picking up murta (a kind of autochthonous myrtle), decorating a big wooden arch with it and some flowers, working hard, sleeping a few hours, but having so much fun and living together for a few days. Things that my parents, aunts and uncles, grandparents and greatgrandparents did in their youth. My mom and grandmom have sewn a beautiful dress for me.

sleepy me getting ready

the arch we built and decorated

the village music band -in which me and some friends are in- playing in the street that day

my lovely cousin picking up my hand dressed with the traditional vest for children that day

some of my friends

my beautiful couturiers


3. Una de les coses que més disfrute del món és tocar el piano. Estudie al conservatori i cada trimestre tinc noves obres per a tocar que són moltes voltes un gran repte tant tècnica com interpretativament. Sóc una persona molt metòdica i alhora un poc desastrada i exagerada, i el fet de no poder acabar algunes obres per la seua dificultad em tornen xirivia.
Aquestes són dues de les obres que estic començant a estudiar ara que em fan viatjar cada volta que m'assente a la banqueta.

Una de las cosas que más disfruto del mundo es tocar el piano. Estudio en el conservatorio y cada trimestre tengo nuevas obras para tocar que muchas veces me suponen un gran reto tanto técnica como interpretativamente. Soy una persona muy metódica y al mismo tiempo un poco desastrada y muy exagerada, y el hecho de no poder acabar algunas obras por lo difíciles que me resultan me vuelve un poco loca.
Estas son dos de las obras que estoy comenzando a estudiar este trimestre y que me hacen viajar cada vez que me siento en la banqueta.

One of the things I enjoy the most is playing piano. I study in the music conservatory and each term I have to play new works that mean a challenge, technically and interpretatively. I am a methodic person but at the same time, I'm a bit of a disaster and very exaggerate, and the fact of realising that I'm not able of finifhing some works because of their difficultness turns me a bit crazy.
These are two of the works I'll be playing this term, they make me travel everytime I sit in the stool.
4. El menjar és la meua perdició. M'encanta, disfrute menjant, sempre des de xicoteta he sigut molt menjadora. M'agrada tot excepte els dàtils, la carabassa i la poma torrada. Si algun dia ens trobem espere poder convidar-vos a un bon arrosset, que tinc bons mestres :)

La comida es mi perdición. Me encanta, disfruto comiendo, siempre desde pequeña he sido muy comedora. Me gusta todo excepto los dátiles y la calabaza y la manzana asadas. Si algún día nos encontramos espero poder invitaros a un buen arrocito, que tengo buenos maestros :)

Food is my ruin, I cannot resist it. I love food, I enjoy eating, always since I was a little girl I've been a very good eater. I like everything except dates, and baked apple and baked pumpkin.

5. Quan vaig néixer algú que no recorde va regalar-li a ma mare una targeta amb una mena de descripció del meu nom. Jo sóc Mar, i el que diu la targeta és el següent:
Mar origen hebreu "Myriam" = gota d'aigua; i llatí "Mare"= mar.
Dona independent i lògica que sempre està en l'avantguarda. Un indomable esperit de força femenina fa que reculla èxits inesperats en molts camps. Pot ser un poc arrogant i podria ser més indulgent amb els menys dotats. En el seu treball necessita sentir-se apreciada a tota hora. Proclivitat a amor aventurers.
Color: blau
Nombre de la sort: 1

Per sort o per desgràcia, està ben atinat!

Cuando nací alguien que no recuerdo le regaló a mi madre una tarjeta con una suerte de descripción de mi nombre. Yo soy Mar, y lo que dice la tarjeta es lo siguiente:
Mar origen hebreo "Myriam"= gota de agua y latín "Mare" = mar.
Mujer independiente y lógica que siempre está en la vanguardia. Un indomable espíritu de fuerza femenina la lleva a tener éxitos inesperados en muchos campos. Puede ser un poco arrogante y podría ser más indulgente con los menos dotados. En su trabajo necesita sentirse apreciada a toda hora. Proclividad a moríos aventureros.
Color: azul
Número de la suerte: 1.

¡Por suerte o por desgracia, está muy acertado!

When I was born someone I don't remember gave my mother a card with a sort of description of my name. I am Mar, and what the card says is what follows:
Mar, origin in Hebrew "Myriam"= water drop and Latin "Mare"= sea -this is what my name means in Spanish and Catalan : sea-.
Independent and logical woman who's always in the vanguard of life. An untamable feminin strenght spirit gets her to be successful in many disciplines. She can be a bit arrogant and could be more indulgent with less gifted people. In her work she needs to feel always appreciated. Given to adventurous love affaires.
Colour: blue
Lucky number: 1.

By luck or misfortune, it's very close to reality!

Now it's the turn for some other people to join this curious game (if you want of course!)
Rachel, Sara, Martita and Ibabe , it'd be nice if you joined :)

And last but not least, my dear Nadine, thank you as always for your lovely personaliy, your beautiful mails and words, and thank you for the thoughts you dedicate to me, you make me feel very honoured and beloved!

dijous, 15 de març de 2012

Dessetè
Açò és el que em fa falta! Moltes rises, molta festa, una setmaneta sense treballs, només tocar, menjar xocolate amb xurros, donar molts besos, cantar ben fort, ballar i DISFRUTAR.
Comencen les falles més atípiques fins ara, tant de bo puguéreu vindre amb mi. Mentrestant espere transmetre-vos un poc de l'energia i el bon rotllo que necessite per a recuperar-me de tantes coses durant uns dies, i perquè porte massa temps desconnectada i sense fer-vos gens de cas! Promet moltes coses interessants quan tinga temps, com el carret de fotos de l'estiu passat, els projectes del curs i l'estiu que ara ve, que serà millor que l'anterior i tot :)

¡Esto es lo que me hace falta! Muchas risas, mucha fiesta, una semanita sin trabajos, solo tocar, comer chocolate con churros, dar muchos besos, cantar bien fuerte y DISFRUTAR.
Empiezan las fallas más atípicas hasta ahora, ojalá pudieseis venir conmigo. Mientras, espero transmitiros un poco de la energía y el buen rollo que necesito para recuperarme de tantas cosas durante unos pocos días, y porque llevo demasiado tiempo desconectada, ¡y sin haceros nada de caso! Prometo muchas cosas interesantes cuando tenga tiempo, como el carrete de fotos del verano pasado, los proyectos del curso y el verano que ahora viene que será incluso mejor que el anterior :)

This is what I need! Many laughs, partying, a week without homework or classes, just playing really loud on the streets, eating hot chocolate with churros, giving lots of kisses, singing very loud, dancing and ENJOYING.
The most atypical Fallas ever, I wish you could come with me. Meanwhile I hope I can pass on a bit of the positive energy and good vibes I need to recover during a few days, and because I've been disconnected for too long and I didn't pay attention to you properly! I promise interesting things when I have some time, like the photo film from last summer, the course projects and the upcoming summer which is going to be ever better than the last one :)

dimecres, 29 de febrer de 2012

Setzè


#primaveravalenciana from Dano on Vimeo.
Sí, açò està passant, ací i ara, i estic orgullosa d'eixir al carrer i dir respectuosament que no m'amagaré a casa, que no tenim por, que no podràn vèncer-nos amb les seues porres.
Com una xica del meu poble diu en l'últim vídeo 'Podeu trencar-nos els braços (com li trencaren el seu), però no podeu trencar-nos la veu'.
La televisió espanyola no diu res de bo, i millor no parlem de la valenciana, però podeu veure com ara el valencià es parla arreu del món.
L'última foto és a la manifestació de hui, si voleu veure més per favor visiteu #primaveravalenciana, no puc compartir algunes fotos en les quals estic perquè tenen tots els drets reservats, però estic segura que disfrutareu amb la creativitat d'alguns dels manifestants.
Molts besos i gràcies per passar-vos per ací :)

Sí, esto está pasando, aquí y ahora, y estoy orgullosa de salir a la calle y decir respetuosamente que no me esconderé en casa, que no tenemos miedo, que no podran vencernos con sus porras.
Como una chica de mi pueblo dice en el último vídeo 'Podeis rompernos los brazos (como le rompieron el suyo) pero no podréis romper nuestras voces'.
La televisión española no dice nada bueno, y mejor no hablamos de la valenciana, pero podéis ver cómo ahora se habla valenciano en todo el mundo.
La última foto es en la manifestación de hoy, si queréis ver más por favor visitad #primaveravalenciana, no puedo compartir algunas fotos en las que salgo porque tienen todos los derechos reservados, pero estoy segura de que disfrutaréis con la creatividad de algunos de los manifestantes.
Muchos besos y gracias por pasaros :)

So yes, this is happening right here, right now, and I'm proud of getting on the streets and say respectfully that I won't hide at home, that we are fearless, that they won't beat us with their truncheons.
Like one girl from my hometown says in the lats video 'You can break our arms (like they did with hers) but you can't break our voices'.
Spanish TVs won't say a good word about it, but you can see how now Valencian is spoken all over the world.
The last picture is at today's demonstrations, if you want to see more please visit #primaveravalenciana, I can't share some pictures I'm in because they have all rights reserved, but I'm sure you'll enjoy with the creativity of some of the demonstrators.
Big kisses and thanks for stopping by :)

diumenge, 12 de febrer de 2012